Reklamační řád

Chceme vás informovat, že pokud jste nakoupil na e-shopu, máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží od doručovatele, a to bez udání důvodu. Mimoto jste také oprávněn uplatnit právo z vady (reklamaci), která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí tohoto zboží. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pak pokračuje původní záruční doba.

Ujišťujeme vás, že v době, kdy zboží převezmete:

 • Má zboží vlastnosti, které jsme si jako smluvní strany (prodávající a kupující) ujednali, a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které jsme popsali buďto my jako prodávající, nebo přímo výrobce, či které jste mohl očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Typickými příklady, kdy reklamaci není možné uplatnit, jsou zejména takové, kdy vada nebo poškození vznikly:

 • Mechanickým poškozením zboží;
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje;
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 • živelnou katastrofou;
 • prokazatelně nesprávným užíváním;
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
 • prokazatelně používáním v nevhodných podmínkách;
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou;
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Storno objednávky

Objednávku můžete stornovat telefonicky, případně emailem až do chvíle, než vás informujeme prostřednictvím e-mailu o odeslání zboží na vámi uvedenou dodací adresu. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

My jako prodávající si vyhrazujeme právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit. Právo na odstoupení od kupní smlouvy z naší strany uplatníme také při opakovaném nepřevzetí zásilky z vaší strany. Vždy vás však o této skutečnosti předem informujeme.

Poškození při doručení

Zákazníkovi doporučujeme nepřebírat od přepravce zjevně poškozenou zásilku a kontaktovat nás. V případě, že jste rozbalili doručené zboží a zjistili se, že je poškozené, ačkoliv byl obal neporušený, informujte co nejdříve buď přepravce nebo náš e-mail. Ideálně do 48 hodin, abychom vám mohli co nejrychleji pomoci. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

O problému se zbožím nás můžete informovat:

 • Telefonicky (602 623 385);
 • e-mailem (reklamace@fishinghouse.cz);
 • písemně či osobně na adrese provozovny (Fishing House Bulharská 1669/16, 708 00 Ostrava - Poruba).

Zboží, které chcete vrátit či reklamovat:

 • Přineste na naši kamennou prodejnu a spolu s výrobkem přineste také prodejní doklad. Na pobočce výrobek zkontrolujeme, v případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prodejnu do 14-dnů spolu vyplníme Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a ve 14 dnech vám zajistíme vrácení peněz.
 • Pošlete poštou či prostřednictvím jiného přepravce. V takovém případě budete postupovat tak, že si stáhnete a vytisknete dokument "Formulář pro odstoupení od smlouvy”. Tento dokument zobrazíte buďto kliknutím na zde uvedený odkaz, je ale také součástí informačního e-mailu "Oznámení o objednávce zákazníkovi", tedy prvního e-mailu, který jste od nás na váš kontaktní e-mail po provedení objednávky obdrželi.

Pokyny pro vyplnění Formuláře pro odstoupení od smlouvy - formulář obsahuje následující kolonky. Nyní vám stručně popíšeme, co do jednotlivých kolonek doplnit:

 • “Tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:” - uveďte celý název zboží, tak jak je uveden na faktuře či prodejním dokladu, např. FOX prut EOS 12ft 3lb 2Sec.
 • “Datum:” - den, kdy jste se rozhodli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 • “Jméno a příjmení kupujícího:” - vaše jméno a příjmení.
 • “Adresa, telefon a e-mail kupujícího:” - vaše adresa, telefonní číslo, na kterém vás zastihneme, a adresa elektronické pošty.
 • “Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:” - uveďte číslo vašeho účtu, na který vám zašleme peníze zpět v případě odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů, nebo v případě řádného uznání oprávněné reklamace, budete-li si přát bezhotovostní vrácení peněz.
 • “Datum objednání/nákupu zboží a číslo objednávky/prodejního dokladu:” - v případě, že jste nakupovali zboží u nás na e-shopu, uveďte datum dne, kdy jste objednávku učinili do první kolonky a do druhé pak číslo objednávky. Oba údaje naleznete v informačním e-mailu "Oznámení o objednávce zákazníkovi", který jsme vám po úspěšném dokončení vaší objednávky zaslali. Pokud jste zboží zakoupili u nás osobně na kamenné prodejně, doplňte datum nákupu a číslo uvedené na prodejním dokladu.
 • “Důvod odstoupení od smlouvy:” - na tomto místě jsou uvedeny nejčastější důvody odstoupení od smlouvy, která se vyskytují v běžném obchodním styku. Shoduje-li se některý z uvedených důvodů s vaším, jednoduše označte zvolenou možnost např. křížkem. Upozorňujeme, že v případě odstoupení od smlouvy v rámci 14-ti denní zákonné lhůty není vaší povinností důvod uvádět. Budeme však rádi, když nám důvod napíšete, v rámci zkvalitňování našich služeb.
 • “Popis poškození/vady/projevu vady, vzniká-li pouze občas:” - nevybral-li jste žádnou z možností uvedených v předchozí části, stručně a přesně popište důvod odstoupení/reklamace svými slovy. Tato část je důležitá zejména jedná-li se o reklamaci, tedy uplatnění práva z vadného plnění. Váš popis vady bude základem následujícího reklamačního řízení.
 • “Podpis kupujícího:” - váš vlastnoruční podpis.

Vyplněný formulář spolu se zbožím a kopií prodejního dokladu zašlete na adresu provozovny, a to jako doporučenou zásilku. Zboží by mělo být dodáno v řádném a bezpečném obalu. V rámci 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy nesete jako zákazník náklady spojené s vrácením zboží, tedy zejména poštovné a balné. V rámci uplatnění reklamace v zákonné lhůtě pak máte nárok na úhradu nutných nákladů, které vám v souvislosti s jejím uplatněním vznikly. Náklady spojené s navrácením zboží v rámci reklamace nese zákazník pouze v případě, jestliže zboží nemůže být pro svou povahu navráceno obvyklou poštovní cestou.

Upozorňujeme zákazníky, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku. Více se o problematice odstoupení od kupní smlouvy a Vašich práv z vadného plnění dočtete v našich Obchodních podmínkách.

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace (Rybářské potřeby Fishing House, Bulharská 1669/15, 70800 Ostrava). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží nebo bude reklamované zboží odesláno zákazníkovi na náklady prodávajícího. Je-li reklamace shledána jako neoprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží nebo bude reklamované zboží odesláno zákazníkovi na jeho náklady.

Pokud zákazník zasílá reklamované zboží na adresu prodávajícího, je povinen zboží zaslat v kartonové krabici a zabezpečit proti dalšímu poškození při přepravě podobným způsobem, jako mu bylo zboží prodávajícím doručeno (kartonová krabice, bublinková folie, případně výplňový papír). V případě, že zboží bude zasláno bez patřičné ochrany (např. pouze v igelitovém pytli) je prodávající oprávněn zboží od přepravce nepřevzít.

Reklamační řízení

Po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

 • Uznáme reklamaci jako oprávněnou a na místě přijmeme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídíme písemný zápis;
 • reklamaci přijmeme a jako neoprávněnou na místě zamítneme a reklamované zboží vám vrátíme;
 • reklamované zboží přijmeme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží vám bude vráceno.

V případě, že reklamaci nevyřídíme na místě, budeme vás o výsledku řízení informovat telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty. Zaručujeme vám, že reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě.

Řešení stížností

Naší prioritou je poskytovat vám jako našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni. Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými službami, úvěrovými produkty či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:

info@fishinghouse.cz, D&P Group s.r.o., Bulharská 1669/15, 708 00 Ostrava - Poruba.

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr - jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI) - na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www.coi.cz

×

Splátková kalkulačka ESSOX