Pravidla ochrany osobních údajů

Vážený zákazníku,

k tomu, abychom mohli i nadále vyřizovat Vaše objednávky, je zapotřebí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Potřeba Vašeho souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které je účinné od 25. 05. 2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.

Odpovědné místo

D&P Group s.r.o. je odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Vyjádřením souhlasu s našimi pravidly o ochraně osobních údajů souhlasíte směrem ke D&P Group s.r.o., který je provozovatelem webových stránek, se zpracováním a použitím osobních a dobrovolných informací v souladu s dále uvedenými ustanoveními a v souladu s platnými zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro společnost D&P Group s.r.o. prioritní záležitostí. Proto zde uvádíme všechny důležité informace týkající se tohoto tématu:

Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. Proti zpracování, využití, předání Vašich osobních údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas na e-mail: info@fishinghouse.cz, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely.

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli přečíst na stránkách: www.fishinghouse.cz/obchodni-podminky.

Konkrétní účely zpracování

 • Vyřízení objednávky a plnění smlouvy

Pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.

 • Marketingové účely

Pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení. Za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů, abychom Vám zasílali pouze takové nabídky, o které máte skutečně zájem, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb a dle Nařízení o ochraně osobních údajů, článek 7.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Co to jsou osobní údaje

„Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mail.

Archivace osobních údajů

D&P Group s.r.o. po Vás vyžaduje osobní informace v těchto případech:

 • při objednávce z důvodu plnění smlouvy;

 • při účasti v soutěžích, pokud s tímto budete souhlasit;

 • při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku;

 • při registraci pro účely vedení Vašeho účtu;

 • u vyžádání katalogu nebo ceníku budou Vaše osobní údaje použity pouze pro zajištění odeslání;

 • při registraci kvůli newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu a popř. Vaše jméno než ukončíte odběr newsletteru.

Odhlášení můžete provést kdykoliv z odkazu v e-mailu každého newsletteru.

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat na e-mailu: info@fishinghouse.cz.

Vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www.fishinghouse.cz, SMS zprávy, telefonicky či emailem souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely společnosti.

Osobní údaje uchováváme zejména po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než odvoláte souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme.

Správce osobních údajů

Správcem je vždy společnost D&P Group s.r.o., zastoupena Miroslavem Durasem, OSVČ (IČ: 27781577 a DIČ: CZ27781577) (také jako „D&P Group s.r.o.“ a „správce“).

Zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření v souvislosti s nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží/realizaci plateb na základě smlouvy;

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

 • zajišťující marketingové služby.

Vaše údaje nikdy nepředáváme pro marketingové účely třetím osobám.

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a také úložišť osobních údajů v listinné podobě. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby.

Vaše práva

Máte práva dle §11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., například:

 • právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají;

 • právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12-23 tohoto nařízení, zejména:

 • právo na transparentnost zpracování;

 • právo na informace a přístup k údajům;

 • právo na opravu a výmaz údajů;

 • právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů;

 • právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování;

 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování;

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Předávání osobních údajů dalším osobám

1. Předávání osobních údajů

 • Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

 • K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

 • Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

 • Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

 • Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky fishinghouse.cz neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce fishinghouse.cz na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů cookies. Každý má možnost definovat podmínky požívání souborů cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů cookies - v posledním z těchto případů to ale může ovlivnit některé funkce internetového obchodu.

Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů cookies je velice důležité z pohledu souhlasu s používáním souborů Cookies v internetovém obchodu - podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Na našich stránkách je souhlas vyjádřen prostřednictvím lišty s textem: “Používáme soubory cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí, nicméně máte možnost si sledování nastavit podle vašich preferencí."

Mezi cookies, které používáme, můžeme zařadit (mimo nezbytných cookies nutných pro zajištění správného provozu stránek) např. Google Analytics, Google Adwords, Seznam Sklik, Facebook Audience a další.

Google Analytics

Pro marketingové účely využíváme službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba nám pomáhá analyzovat způsob používání našeho internetového obchodu.

Google Analytics využívá soubory cookies pro analýzu způsobu využívání internetového obchodu. Informace získané díky souborům cookies jsou ukládány na serverech využívaných společnostmi Google Inc., včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání internetového obchodu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské Unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena.

Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují identifikaci osoby). Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající internetový obchod.

Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení uživatele společnosti Google Analytics s využitím souborů cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společností Google Inc adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobné informace o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné zde: www.google.com/…cy/partners/.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil s Pravidly ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte. Souhlas s nimi vyjádříte zaškrtnutím příslušných políček souhlasů prostřednictvím internetového formuláře během objednávky nebo registrace.

Správce je oprávněn tyto pravidla změnit, stejně jako je oprávněn kdykoli změnit své směrnice (např. dodací lhůty, náklady na dopravu apod.) při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Novou verzi Pravidel ochrany osobních údajů (a jiných směrnic) zveřejníme na svých internetových stránkách.

V Ostravě dne 8. června 2023

×

Splátková kalkulačka ESSOX