Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti D&P Group s.r.o., IČ 27781577, DIČ CZ27781577, se sídlem Výškovická 2597/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41656 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fishinghouse.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Fotografie zboží uvedené na internetovém obchodu, v katalogu a ostatních materiálech jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie zboží shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží;

 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu potvrzením povinných souhlasů a kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti řádně nepřevzal či nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající již na skladě. V takovém případě může být kupujícímu předložena pozměněná nabídka, nebo jiný termín dodání, vždy telefonicky nebo e-mailem. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu písemně na e-mailovou adresu či ústně telefonicky. V případě nepotvrzení nového návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího bude objednávka automaticky stornována po pěti dnech od předložení pozměněné nabídky.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu telefonicky či e-mailem a předloží kupujícímu pozměněnou nabídku. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • Cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem;

 • sleva na zboží je vypočítána již ze zlevněné ceny apod.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské republiky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

IV. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2001075759/2010, vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „Účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně Online platba kartou využitím platební brány GoPay;

 • prostřednictvím platební metody PlatímPak;

 • poukázkami (eVoucher) či kartou (FlexiPass CARD) Sodexo.

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., IČ 47116102, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“). Služba PlatímPak spočívá v odložení platby kupujícímu za nákup zboží u prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou prodávajícímu za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak. 

V případě, že Kupující využije službu PlatímPak, nabízenou prodávajícím a poskytovanou Bankou, je kupující povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží uhradit Bance v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. 

Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky prodávajícího na uhrazení celkové kupní ceny zboží (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) na Banku, a zároveň využitím služby PlatímPak uzavírá kupující s Bankou smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. 

Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nedodrží-li Kupující uvedenou splatnost, bude objednávka automaticky stornována.

V případě bezhotovostní platby převodem na Účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a zároveň uvést správný variabilní symbol dané objednávky (tj. číslo objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu zboží je splněn ve chvíli připsání příslušné částky na Účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kurzu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny při platbě poukázkami či kartou Sodexo a to navýšením ceny zboží o 10% z cen uvedených na kamenné prodejně a e-shopu. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně či telefonicky informovat a písemně či ústně dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně. Poukázkami či kartou Sodexo není možné hradit Dárkové poukazy.

Věrnostní slevu lze získat automaticky registrací v e-shopu již při prvním nákupu. 

Věrnostní sleva se vztahuje na veškeré zboží, mimo následující výjimky:

 • Produkt má v popisu uvedeno, že se na něj věrnostní sleva nevztahuje;

 • produkty již zlevněné;

 • produkty zařazené v kategorii "Akce a slevy";

 • produkty označené štítkem "Akce";

 • produkty v sadách "1+1", "2+1" apod.;

 • dárkové poukazy jakékoliv hodnoty.

Provozovatel si vyhrazuje právo určení těchto konkrétních produktů a také omezit maximálně aplikovatelnou slevu na konkrétní produkt. 

Konečná výše slevy se tak může, na základě individuálních slev na úrovni jednotlivých produktů, lišit. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit výši aktuální slevy poskytované v rámci Věrnostního programu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

 Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího/ve fyzické podobě spolu se zbožím na místo určeném kupujícím v objednávce. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pro uplatnění dárkového poukazu při online nákupu zboží přes e-shop zašle kupující e-mail na adresu info@fishinghouse.cz s textem, že si přeje poukaz uplatnit na nákup v e-shopu a opíše tam kód z konkrétního dárkového poukazu.

V. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující bez zákonného důvodu odmítne zboží převzít, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním zboží a jeho vrácením zpět prodávajícímu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Ceny dopravy na adresu (DPD Private) u standardního přepravce (DPD) jsou pro ČR a SR stanoveny takto:

 • Doprava po ČR + platba dobírkou 139 Kč (při objednávce nad 1499 Kč zdarma, pouze dobírka 49 Kč);

 • doprava po ČR + platba bezhotovostně 90 Kč (při objednávce nad 1499 Kč zdarma);

 • doprava po ČR v případě zásilky nad 20 kg (rozměr nejdelší strany max. 175 cm) + platba dobírkou 149 Kč;

 • doprava po ČR v případě zásilky nad 20 kg (rozměr nejdelší strany max. 175 cm) + platba bezhotovostně 100 Kč;

 • doprava po ČR v případě zásilky nad 30 kg (rozměr nejdelší strany max. 175 cm) + platba dobírkou 179 Kč;

 • doprava po ČR v případě zásilky nad 30 kg (rozměr nejdelší strany max. 175 cm) + platba bezhotovostně 130 Kč;

 • doprava po ČR v případě zásilky nad 40 kg (rozměr nejdelší strany max. 175 cm) + platba dobírkou 194 Kč;

 • doprava po ČR v případě zásilky nad 40 kg (rozměr nejdelší strany max. 175 cm) + platba bezhotovostně 145 Kč;

 • doprava po ČR v případě nadrozměrné zásilky, kdy jsou rozměry nejdelší strany nad 175 cm,+ platba dobírkou 269 Kč;

 • doprava po ČR v případě nadrozměrné zásilky, kdy jsou rozměry nejdelší strany nad 175 cm,+ platba bezhotovostně 220 Kč;

 • doprava po SR + platba dobírkou 11,99 € (při objednávce nad 100 € zdarma, pouze dobírka 1,99 €);

 • doprava po SR + platba bezhotovostně 10 € (při objednávce nad 100 € zdarma);

 • doprava po SR v případě nadrozměrné zásilky, kdy jsou rozměry nejdelší strany nad 175 cm či hmotnost nad 20 kg;+ platba dobírkou 49,99 €.

Přepravce se zaručuje, že zásilku kupujícímu doručí na požadovanou adresu následující pracovní den po jejím převzetí od prodávajícího. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Řidič přepravce bude kupujícího v den doručení kontaktovat telefonicky, pomocí SMS a e-mailu s podrobnostmi předání. Oznámení bude obsahovat přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilky jsou standardně doručovány v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit). V případě nezastižení kupujícího přepravce zanechá oznámení prostřednictvím SMS či e-mailu a zásilku se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.dpd.cz po zadání jejího čísla. Zde si také kupující může změnit čas a místo doručení, sledovat na mapě, jak se řidič blíží a kolik adres mu zbývá, přesměrovat zásilku na výdejní místo, či odložit doručení až o 10 dní.

DPD při převzetí zásilky nabízí, že se kupující může svobodně rozhodnout, zda doběrečné zaplatí platební kartou nebo hotově. Všichni řidiči DPD v České republice jsou vybaveni mobilním platebním terminálem a tiskárnou.

Doručení do výdejního místa DPD Pickup jsou prodávajícím nabízeny pouze pro zásilky doručované na území ČR do maximální hmotnosti 15 kg a s maximální délkou nejdelší strany 100 cm. 

Ceny dopravy do výdejního místa (DPD Pickup) jsou u standardního přepravce (DPD) stanoveny takto:

 • Doprava + platba dobírkou 124 Kč (při objednávce nad 999 Kč zdarma, pouze dobírka 49 Kč);

 • doprava po ČR + platba bezhotovostně 75 Kč (při objednávce nad 999 Kč zdarma).

Většina výdejních míst DPD Pickup nich má otevřeno minimálně jeden den o víkendu. Přehled výdejních míst, seznam jejich nabízených služeb (např. možnost platit dobírku kartou) a otevírací dobu, nalezne kupující na webové stránce www.pickup.dpd.cz

V den doručení do výdejního místa DPD Pickup obdrží kupující oznámení formou SMS nebo e-mailu. Zásilka zde bude uložena 7 kalendářních dnů, poté bude odeslána zpět. Pokud si kupující nevyzvedne zásilku do 4 dnů od doručení do výdejního místa, bude znovu informován o blížícím se vrácení zásilky zpět prodávajícímu. 

Na zásilky přesahující standardní hmotnost (20 kg) a rozměry (délka nejdelší strany nad 1,75 m) se nevztahuje doprava zdarma, a to ani při dosažení požadované hodnoty objednávky. Kupující v takovém případě bude o této skutečnosti bezodkladně informován písemně e-mailem či telefonicky a ponese náklady na dopravu tak, jak je výše uvedeno. 

Zásilky přesahující maximální povolenou hmotnost (15 kg) a rozměry (délka nejdelší strany nad 1 m) není možné doručit do výdejního místa DPD Pickup. Kupující v takovém případě bude o této skutečnosti bezodkladně informován písemně e-mailem či telefonicky a způsob dopravy bude u takové objednávky změněn na doručení na adresu. 

Doprava zdarma se nevztahuje na produkty, jež mají v popisu uvedeny, že se na ně nevztahuje doprava zdarma. 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o žádný z uvedených či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (objednavky@fishinghouse.cz)

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Další práva a povinnosti stran související s odstoupením od kupní smlouvy upravuje „Reklamační řád“.

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje „Reklamační řád“.

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • Jméno a příjmení;

 • adresa bydliště;

 • identifikační číslo, daňové identifikační číslo;

 • adresa elektronické pošty;

 • telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravují „Pravidla ochrany osobních údajů".

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. „cookies“ na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Problematiku „cookies“ dále upravují „Pravidla ochrany osobních údajů".

X. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá právo vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@fishinghouse.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • Adresa pro doručování: Fishing House, Bulharská 1669, 708 00 Ostrava Poruba;

 • adresa elektronické pošty: objednavky@fishinghouse.cz;

 • telefon: 602 623 385.

V Ostravě dne  25. února 2019

Webové stránky FISHINGHOUSE.cz používají soubory cookies. Dalším procházením webu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.